Thủ tục về Công chứng, Chứng thực và Hợp pháp hóa lãnh sự
Thủ tục về Hộ chiếu
Thủ tục về Hộ tịch
Thủ tục về Hôn nhân
Thủ tục về Quốc tịch
Thủ tục về Thị thực và Hồi hương
Các thủ tục khác